Chức năng nhiệm vụ

Từ ngày thành lập Trung tâm tâm Hỗ trợ khách hàng Hợp chuẩn -  Hợp quy từng bước tạo dựng được uy tín đối với các cơ quan quản lý nhà nước và nhiều doanh nghiệp trên cả nước, đặc biệt Trung tâm tâm Hỗ trợ khách hàng Hợp chuẩn -  Hợp quy đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy Chứng nhận, Quyết định chỉ định cho Trung tâm tâm Hỗ trợ khách hàng Hợp chuẩn -  Hợp quy thực hiện hoạt động chứng nhận phục vụ quản lý nhà nước, cụ thể: 

* Chứng nhận phù hợp:

Chứng nhận hệ thống quản lý:

 • Chứng nhận ISO 9001: Hệ thống quản lý chất lượng
 • Chứng nhận ISO 14001: Hệ thống quản lý môi trường
 • Chứng nhận ISO 22000: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
 • Chứng nhận hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn theo tiêu chuẩn  HACCP
 • Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001
 • Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27000
 • Chứng nhận hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn SA 8000
 • Chứng nhận GMP; GSP; Kaizen; 5S; Lean Manufacturing; 6-Sigma; TQM, …

Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn:

 • Tiêu chuẩn Quốc gia;
 • Tiêu chuẩn nước ngoài;
 • Tiêu chuẩn Khu vực;
 • Tiêu chuẩn Quốc tế.

Chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

 • Sản phẩm điện, điện tử;
 • Đồ chơi trẻ em;
 • Vật liệu xây dựng;
 • An toàn thực phẩm;
 • Phương tiện bảo vệ cá nhân.

Chứng nhận sản phẩm đảm bảo chất lượng và cấp tem đảm bảo chất lượng

* Hoạt động giám định, kiểm định

- Giám định hàng hóa: Giám định chất lượng, tình trạng, số lượng, khối lượng, giám định mẫu mã sản phẩm;

- Giám định thiết bị, dây chuyền công nghệ nhập khẩu đã qua sử dụng;

* Hoạt động kiểm định

- Kiểm định an toàn các loại máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

- Thiết bị nâng;

- Thiết bị áp lực;

- Hệ thống lạnh các loại bao gồm hệ thống điều hòa;

- Hệ thống điều chế, nạp khí, khí hóa lỏng, khí hòa tan;

- Thiết bị điện;

- Máy móc, thiết bị khác.

* Thử nghiệm

Thử nghiệm vật liệu xây dựng, chất lượng công trình,…

* Đào tạo

- Huấn luyện và cấp chứng nhận an toàn lao động;

Trung tâm tâm Hỗ trợ khách hàng Hợp chuẩn -  Hợp quy cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định cụ thể tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động:

Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 17 nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;

b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 17 nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

- Đào tạo nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp;

- Đào tạo về tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

- Tái cơ cấu doanh nghiệp.

* Dịch vụ, hàng hóa

- Thực hiện hỗ trợ các dịch vụ nhập khẩu hàng hóa và sản xuất trong nước;

- Hoàn thiện các yêu cầu pháp luật cho sản phẩm lưu hành trên thị trường Việt Nam, thị trường quốc tế;

- Cung cấp các thông tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT);

- Phát hiện hàng nhái, hàng giả nhãn hiệu; hàng kém chất lượng;

- Đại diện doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vi phạm;

- Cung cấp các công cụ phát hiện hàng giả, hàng nhái;

- Tem chống hàng giả của Bộ Công an.

* Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ

- Hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, xây dựng và phát triển thị trường tại Việt Nam; 

- Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ;

- Khảo nghiệm công nghệ mới đưa vào cuộc sống;

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại.

Hỗ trợ khách hàng

0912112626

Đăng ký nhận thông tin